Prezydent i starosta z oficjalnym poparciem dla Trzaskowskiego

Sabi­na Nowo­siel­ska i Mał­go­rza­ta Tudaj zade­kla­ro­wa­ły, że odda­dzą swój głos na kan­dy­da­ta Koali­cji Oby­wa­tel­skiej. Zachę­ca­ją do tego tak­że innych miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Pierw­sza tura wybo­rów pre­zy­denc­kich już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę. Głów­ni kan­dy­da­ci do zwy­cię­stwa: Andrzej Duda i Rafał Trza­skow­ski, szu­ka­ją popar­cia m.in. u samo­rzą­dow­ców. Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska i sta­ro­sta Mał­go­rza­ta Tudaj zde­cy­do­wa­ły się udzie­lić go temu dru­gie­mu.

Sabi­na Nowo­siel­ska przede wszyst­kim zaape­lo­wa­ła o sam udział w wybo­rach bez wzglę­du na poglą­dy poli­tycz­ne.

- Jeże­li ktoś się mnie spy­ta, na kogo ja zagło­su­ję, to odpo­wiem, że na Rafa­ła Trza­skow­skie­go — mówi na fil­mie opu­bli­ko­wa­nym przez opol­ską PO pre­zy­dent mia­sta Kędzie­rzy­na-Koź­la. — Jest samo­rzą­dow­cem, zna świet­nie języ­ki, jest mądry i inte­li­gent­ny. Ja na nie­go zagło­su­ję — zade­kla­ro­wa­ła.

W podob­nym tonie wypo­wie­dzia­ła się sta­ro­sta Mał­go­rza­ta Tudaj.

- Rafał Trza­skow­ski to dobry kan­dy­dat. Mło­dy, ener­gicz­ny, funk­cjo­nu­ją­cy od wie­lu lat w Euro­pie — pod­kre­śli­ła sze­fo­wa zarzą­du powia­tu. — Taki kan­dy­dat jest nam potrzeb­ny, znaj­du­ją­cy samo­rząd, mają­cy wła­sne zda­nie, ener­gicz­ny, mło­dy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting