Prawica robi dobry wynik w Kędzierzynie-Koźlu

Naj­wię­cej gło­sów — ponad 4 tysią­ce — dosta­ła Vio­let­ta Porow­ska, peł­no­moc­nicz­ka PiS w regio­nie. W naszym mie­ście mia­ła dobrą kam­pa­nię.

Vio­let­ta Porow­ska na Opolsz­czyź­nie zdo­by­ła 38,5 tysią­ca gło­sów. To abso­lut­ny rekord jeśli cho­dzi o wynik wybor­czy wśród poli­ty­ków pra­wi­cy. 4 tysią­ce osób zagło­so­wa­ło na nią w naszym mie­ście. Tak wie­lu ludzi nie wspar­ło wcze­śniej żad­ne­go przed­sta­wi­cie­la PiS w powie­cie.

Vio­let­ta Porow­ska zawdzię­cza to przede wszyst­kim dobrej kam­pa­nii. Była obec­na w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wie­le razy. Zor­ga­ni­zo­wa­ła tu mię­dzy inny­mi cie­ka­we spo­tka­nie z wybor­ca­mi, na któ­re przy­szło ponad 100 osób. To musia­ło zapro­cen­to­wać pod­czas nie­dziel­nych wybo­rów.

Kata­rzy­na Czo­cha­ra, nr 2. na opol­skiej liście zjed­no­czo­nej pra­wi­cy, zdo­by­ła w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim 1500 gło­sów. To tak­że dobry wynik. Czo­cha­ra rów­nież mia­ła dobrą kam­pa­nię w Kędzie­rzy­nie, przede wszyst­kim była widocz­na na uli­cach mia­sta za pośred­nic­twem bil­l­bo­ar­dów i pla­ka­tów.

Gru­bo ponad 2 tysią­ce gło­sów zdo­był u nas Janusz Kowal­ski, numer 3. na opol­skiej liście zjed­no­czo­nej pra­wi­cy. Kowal­ski wszedł w ostry spór w kan­dy­da­tem Koali­cji Oby­wa­tel­skiej Rober­tem Węgrzy­nem w spra­wie koziel­skie­go por­tu. Taka pola­ry­za­cja wybor­cza zazwy­czaj słu­ży kan­dy­da­tom, dla­te­go Kowal­ski nie uni­kał gorą­cych dys­ku­sji z poli­ty­kiem KO. W całym regio­nie dostał ponad 22 tys. gło­sów i pew­nie wszedł do Sej­mu.

Kamil Bort­ni­czuk z Poro­zu­mie­nia rów­nież  był moc­no widocz­ny w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu i zro­bił dobry wynik w licz­bie 1300 gło­sów. War­to pod­kre­ślić, że to kil­ka­set pro­cent wię­cej, niż czte­ry lata temu.

Ostat­ni z poli­ty­ków zjed­no­czo­nej pra­wi­cy na Opolsz­czyź­nie, któ­ry wszedł do Sej­mu i dostał w mia­rę spo­ro gło­sów w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu to Mar­cin Ocie­pa. W sumie popar­ło go bli­sko 500 miesz­kań­ców nasze­go powia­tu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting