Potrzebne pielęgniarki do pracy w kozielskim hospicjum

Chęt­nych do pod­ję­cia zatrud­nie­nia szu­ka Cari­tas Die­ce­zji Opol­skiej.

Ogło­sze­nie o moż­li­wo­ści zatrud­nie­nia w hospi­cjum na tere­nie osie­dla Kłod­ni­ca prze­ka­zał na nie­dziel­nych mszach ks. pra­łat Edward Boga­cze­wicz, pro­boszcz para­fii Ducha Świę­te­go i jed­no­cze­śnie dyrek­tor kędzie­rzyń­skie­go oddzia­łu Cari­tas.

Poszu­ki­wa­ne są panie, któ­re mają śred­nie bądź wyż­sze wykształ­ce­nie kie­run­ko­we i doświad­cze­nie w pra­cy pie­lę­gniar­skiej. Ofe­ro­wa­na pra­ca orga­ni­zo­wa­na będzie w sys­te­mie dwu­zmia­no­wym.

Pra­co­daw­cą będzie Cari­tas Die­ce­zji Opol­skiej. Kato­lic­ka orga­ni­za­cja dobro­czyn­na ofe­ru­je paniom pen­sje od 3,5 tysią­ca zło­tych brut­to mie­sięcz­nie.

Hospi­cjum powsta­ło na osie­dlu Kłod­ni­ca na bazie byłe­go przed­szko­la przy uli­cy Szy­ma­now­skie­go 33A. Miej­sce po zde­gra­do­wa­nym budyn­ku zosta­ło zaadap­to­wa­ne do potrzeb nowo­cze­snej pla­ców­ki. Dobu­do­wa­ne zosta­ło dodat­ko­we skrzy­dło, w któ­rym zna­la­zły się pomiesz­cze­nia dla pacjen­tów.

W środ­ku znaj­dzie­my czte­ry poko­je 2-oso­bo­we, trzy poko­je 1-oso­bo­we oraz część dzien­ną wraz z salą reha­bi­li­ta­cji. Wszyst­kie sale mają dostęp do w peł­ni dosto­so­wa­nych do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych łazie­nek. Są one rów­nież wypo­sa­żo­ne w sys­tem wzy­wa­nia per­so­ne­lu w nagłych przy­pad­kach. Trans­port cho­rych zapew­ni odpo­wied­niej wiel­ko­ści win­da, w któ­rej bez pro­ble­mu zmie­ści się szpi­tal­ne łóż­ko wraz z per­so­ne­lem. W wybu­do­wa­nym hospi­cjum będzie się tak­że znaj­do­wać przy­chod­nia palia­tyw­na, recep­cja i stre­fa przy­jęć pacjen­tów.

Pro­jek­tan­ci pamię­ta­li rów­nież o pomiesz­cze­niach gospo­dar­czych, maga­zy­no­wych i socjal­nych. Obiekt speł­nia wszyst­kie nie­zbęd­ne wymo­gi. W peł­ni zago­spo­da­ro­wa­ny został tak­że teren wokół hospi­cjum, gdzie powstał par­king. Z nowo­cze­sną bry­łą budyn­ku dosko­na­le kom­po­nu­je się zapla­no­wa­ny zie­le­niec.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting