Policja poluje na pijanych kierowców

Od począt­ku waka­cji w całym woje­wódz­twie prze­ba­da­no aż 50 tysię­cy użyt­kow­ni­ków dróg. Pra­wie pół tysią­ca z nich jecha­ło na podwój­nym gazie.

Jak waż­ne są tego typu kon­tro­le, poka­zu­je sytu­acji ze Strze­lec Opol­skich. Tam, na począt­ku czerw­ca na miej­sce wyjaz­du wyciecz­ki do Kra­ko­wa, przy­je­chał auto­ka­rem nie­trzeź­wy kie­row­ca. 44-latek miał bli­sko pół pro­mi­la alko­ho­lu w orga­ni­zmie. Nie­od­po­wie­dzial­ne­mu kie­row­cy poli­cjan­ci zatrzy­ma­li pra­wo jaz­dy. Nato­miast dzie­ci poje­cha­ły na wyciecz­kę — wpraw­dzie z opóź­nie­niem — ale za to bez­piecz­nie, bo już z trzeź­wym kie­row­cą.

Poli­cjan­ci ruchu dro­go­we­go moni­to­ru­ją bez­pie­czeń­stwo na dro­gach, spraw­dza­ją pręd­kość, stan tech­nicz­ny pojaz­dów, spo­sób prze­wo­że­nia dzie­ci i trzeź­wość kie­ru­ją­cych. Reagu­ją na prze­stęp­stwa i wykro­cze­nia w ruchu dro­go­wym, zwra­ca­jąc szcze­gól­ną uwa­gę na oso­by stwa­rza­ją­ce swo­ją jaz­dą zagro­że­nie dla pozo­sta­łych.

Od począt­ku waka­cji funk­cjo­na­riu­sze ruchu dro­go­we­go prze­pro­wa­dzi­li bli­sko 50 000 badań na zawar­tość alko­ho­lu. Z tej licz­by 483 kie­row­ców zde­cy­do­wa­ło się na jaz­dę będąc nie­trzeź­wym oraz po spo­ży­ciu alko­ho­lu. W tym cza­sie doszło do 73 wypad­ków dro­go­wych, w któ­rych zgi­nę­ło 12 osób, a 94 zosta­ło ran­nych.

Wciąż głów­ną przy­czy­ną tra­gicz­nych zda­rzeń na dro­gach jest nad­mier­na pręd­kość, nie udzie­le­nie pierw­szeń­stwa czy pręd­kość nie dosto­so­wa­na do warun­ków dro­go­wych. Panu­ją­ce obec­nie wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry mają zna­czą­cy wpływ na nasz orga­nizm i mogą powo­do­wać wydłu­że­nie cza­su reak­cji, złe samo­po­czu­cie, utrud­nio­ną kon­cen­tra­cję czy zabu­rze­nia wzro­ku. Po raz kolej­ny przy­po­mi­na­my i ape­lu­je­my by kie­row­cy jak naj­czę­ściej korzy­sta­li z przerw w trak­cie dłu­gich podró­ży, spo­ży­wa­li duże ilo­ści pły­nów i pamię­ta­li o swo­ich pasa­że­rach, w szcze­gól­no­ści o dzie­ciach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting