Osiedle Piastów będzie rozbudowywane. Jak? Sam możesz o tym zdecydować

Miesz­kań­cy mają mieć wpływ na to, jak zmie­ni się naj­więk­sze miej­skie blo­ko­wi­sko.

Przez ostat­nie lata wła­dze kędzie­rzyń­sko-koziel­skie osie­dla były zago­spo­da­ro­wy­wa­ne przede wszyst­kim według wizji urzęd­ni­ków czy też rad­nych. Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska już w poprzed­niej kaden­cji zapo­wia­da­ła, że w pro­ces roz­bu­do­wy mia­sta będzie chcia­ła włą­czyć samych miesz­kań­ców.

Od paź­dzier­ni­ka trwa­ją pra­ce nad opra­co­wy­wa­niem nowe­go miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go dla czę­ści osie­dla Pia­stów. W ramach posze­rzo­nych kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych w cały pro­ces zaan­ga­żo­wa­li się tak­że miesz­kań­cy. Wła­śnie rusza kolej­ny etap owych kon­sul­ta­cji.

Plan two­rzo­ny jest dla tere­nu poło­żo­ne­go mię­dzy uli­ca­mi Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go, Augu­sty­na Kośne­go, Janu­sza Meis­sne­ra i ale­ją Igna­ce­go Lisa. Po zor­ga­ni­zo­wa­niu spa­ce­ru badaw­cze­go, spo­tkań infor­ma­cyj­nych, prze­pro­wa­dze­niu ankiet oraz warsz­ta­tów kon­sul­ta­cyj­nych opra­co­wa­no trzy warian­ty zago­spo­da­ro­wa­nia osie­dla. Poni­żej publi­ku­je­my link do przy­go­to­wa­nych mate­ria­łów. Do każ­de­go z roz­wią­zań moż­na się odnieść pozo­sta­wia­jąc swój komen­tarz. Na opi­nie Urząd Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu cze­ka do koń­ca mie­sią­ca.

Część miesz­kań­ców uwa­ża, ze nale­ży sta­wiać na zabu­do­wę wie­lo­ro­dzin­ną (w uprosz­cze­niu pomię­dzy ist­nie­ją­cą zabu­do­wą wie­lo­ro­dzin­ną a kościo­łem). Postu­lo­wa­no tak­że prze­zna­cze­nie cen­tral­nej czę­ści tere­nu opra­co­wa­nia na funk­cję zie­le­ni rekre­acyj­nej, bez moż­li­wo­ści zabu­do­wy. Mówio­no też o potrze­bie roz­wi­ja­nia chod­ni­ków i ście­żek rowe­ro­wych, a tak­że dróg. Miesz­kań­cy przy­zna­li, że nie chcą tam kolej­nych skle­pów.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfok6g39pzzScCjBVevdrUXjE_5KtjYDjFhTFMwNfCLspyeuQ/viewform

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting