Od środy rusza nauka przez internet pełną parą

Szko­ły uru­cha­mia­ją e-lear­ning. To odpo­wiedź na brak moż­li­wo­ści uczęsz­cza­nia do tra­dy­cyj­ne lek­cje przez tysią­ce mło­dych ludzi z Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Ucznio­wie z nasze­go mia­sta od bli­sko dwóch tygo­dni nie uczęsz­cza­ją na tra­dy­cyj­ne zaję­cia szkol­ne. Do tej pory spo­ra część wycho­waw­ców i nauczy­cie­li sta­ra­ła się wpro­wa­dzać naukę “na odle­głość” za pomo­cą e-dzien­ni­ków, pocz­ty elek­tro­nicz­nej i komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych. Od śro­dy ma się to jed­nak odby­wać na dużo szer­szą ska­lę.

Rząd zobo­wią­zał samo­rzą­dy do prze­pro­wa­dza­nia zdal­nych lek­cji na dużo więk­szą ska­lę. Przede wszyst­kim nauczy­cie­le mają zacząć wpro­wa­dzać nowy mate­riał. Do tej pory głów­nie utrwa­la­li ten już zre­ali­zo­wa­ny. Lek­cje mają być pro­wa­dzo­ne w for­mie w mia­rę zor­ga­ni­zo­wa­ne­go e-lear­nin­gu.

W sumie cho­dzi o kil­ka lek­cji on-line dzien­nie.

- Może­my połą­czyć się na 10–15 minut, nauczy­ciel zada zada­nie, frag­ment do prze­czy­ta­nia i wte­dy łączy­my się ponow­nie, a nauczy­ciel je spraw­dzi – tak zdal­ne lek­cje w szko­łach, któ­re mają być obo­wiąz­ko­we od 25 mar­ca wyobra­ża sobie szef MEN. W pro­gra­mie “Gość Wyda­rzeń” w Pol­sat News Dariusz Piont­kow­ski przy­znał, że nie moż­na odgór­nie pole­cić żad­nej apli­ka­cji i w tym tema­cie zosta­wia szko­łom dowol­ność.

Pro­blem w tym, że wg Bar­ba­ry Jan­kow­skiej, kie­row­nik wydzia­łu oświa­ty koziel­skie­go magi­stra­tu, sta­ły dostęp do inter­ne­tu ma oko­ło 80 pro­cent uczniów z Kędzie­rzy­na-Koź­la. Nie­wy­klu­czo­ne, że do tych uczniów zada­nia będą wysy­ła­ne tra­dy­cyj­na pocz­tą.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting