Od środy można zapisać dzieci do żłobka na Pogorzelcu

Po prze­pro­wadz­ce Pro­mycz­ka wygo­spo­da­ro­wa­no tam 50 dodat­ko­wych miejsc.
Dobra wia­do­mość dla rodzi­ców z Kędzie­rzy­na-Koź­la. Od śro­dy rusza rekru­ta­cja do powięk­szo­ne­go żłob­ka nr 3 przy uli­cy Pio­tra Skar­gi. W związ­ku z wypro­wadz­ką Pro­mycz­ka, przy­bę­dzie tam 50 miejsc ogól­no­do­stęp­nych dla dzie­ci z wszyst­kich osie­dli.
Uru­cho­mio­na zosta­nie nowa plat­for­ma inter­ne­to­wa do rekru­ta­cji. Wydział oświa­ty i wycho­wa­nia urzę­du mia­sta zmie­nił ope­ra­to­ra, aby uspraw­nić sys­tem i popra­wić jego funk­cjo­nal­ność. Ma być bar­dziej przej­rzy­sty i intu­icyj­ny w obsłu­dze dla użyt­kow­ni­ków. Co waż­ne, zebra­ne wcze­śniej dane nie zosta­ły utra­co­ne. Rodzi­ce, któ­rzy korzy­sta­li z poprzed­nie­go sys­te­mu, powin­ni jed­nak doko­nać aktu­ali­za­cji.
Rekru­ta­cja odby­wa się za pośred­nic­twem por­ta­lu: https://zlobki.vulcan.net.pl/kedzierzynkozle
Wszel­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje znaj­du­ją się na stro­nach inter­ne­to­wych wszyst­kich żłob­ków w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu oraz w elek­tro­nicz­nym sys­te­mie nabo­ru. Wię­cej moż­na prze­czy­tać tak­że w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej Urzę­du Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le: http://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/89/6886/odblokowany-dostep-do-systemu-elektronicznego-naboru-do-zlobkow-prowadzonych-przez-gmine-kedzierzyn-kozle-oraz-nabor-w-ramach-projektu-unijnego-zlobek-dla-malucha-szansa-na-powrot-rodzica-do-pracy
Tym samym licz­ba miejsc żłob­ko­wych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zwięk­szy się do 250.
REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting