Od jutra wraca szpital powiatowy. Trwają ostatnie przygotowania

Medy­cy prze­cho­dzą testy, budow­lań­cy koń­czą pra­ce przy prze­bu­do­wie kory­ta­rzy. W ponie­dzia­łek moż­na się spo­dzie­wać pierw­szych przy­jęć pacjen­tów “nie­co­vi­do­wych”

W sumie “odmro­żo­ne” zosta­nie 2/3 szpi­ta­la, oko­ło 180 z 250 łóżek. Oddział zakaź­ny umiej­sco­wio­ny został w nowym skrzy­dle szpi­ta­la. Z tej stro­ny pro­wa­dzić będzie wej­ście dla pacjen­tów cho­rych na COVID-19 i z podej­rze­niem koro­na­wi­ru­sa. Leka­rze z zakaź­ne­go będą mie­li rów­nież wyłącz­ny dostęp do sali ope­ra­cyj­nej, a tak­że dwóch wind.

Jak zapew­nia dyrek­cja SP ZOZ w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pod­ję­te zosta­ły mak­sy­mal­ne środ­ki bez­pie­czeń­stwa, któ­re mają nie dopro­wa­dzić do trans­mi­sji wiru­sa z oddzia­łu zakaź­ne­go na pozo­sta­łe.

- Jeste­śmy na to przy­go­to­wa­ni. Przez cały czas funk­cjo­no­wa­nia szpi­ta­la jed­no­imien­ne­go (od poło­wy mar­ca-red) nie doszło do ani jed­ne­go przy­pad­ku zaka­że­nia pra­cow­ni­ka per­so­ne­lu w samym szpi­ta­lu — pod­kre­śla dr. Jacek Mazur, zastęp­ca dyrek­to­ra SP ZOZ Kędzie­rzyn-Koź­le ds. medycz­nych.

Przez week­en­dy wyko­ny­wa­ne są bada­nia leka­rze i pie­lę­gnia­rek. Żaden czło­nek per­so­ne­lu bez potwier­dze­nia, iż nie ma koro­na­wi­ru­sa, nie zosta­nie dopusz­czo­ny do pra­cy na oddzia­łach “nico­vi­do­wych”. Od ponie­dział­ku wra­ca zde­cy­do­wa­na więk­szość z nich. Do 26 czerw­ca trze­ba będzie pocze­kać na odział ura­zo­wo-orto­pe­dycz­ny, a do 29 na oddział dzie­cię­cy.

Cały szpi­tal jest od kil­ku dni dezyn­fe­ko­wa­ny. Wszy­scy pacjen­ci, któ­rzy od jutra będą mogli tutaj tra­fiać, tak­że będą bada­ni na obec­ność koro­na­wi­ru­sa. Do momen­tu wyklu­cze­nia zaka­że­nia, trak­to­wa­ni będą jak oso­by chore.Pacjenci, któ­rzy tra­fią do szpi­ta­la, będą mie­li obo­wią­zek bez­względ­ne­go nosze­nia mase­czek i dezyn­fe­ko­wa­nia rąk.

Cho­rzy, któ­rzy zosta­ną przy­ję­ci na oddzia­ły nie będą mogli być odwie­dza­ni przez człon­ków rodzin, ani zna­jo­mych. Wszyst­ko z powo­du pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa.

Dla pacjen­tów, któ­rzy mają zapla­no­wa­ne zabie­gi i ope­ra­cje w szpi­ta­lu, zosta­ła uru­cho­mio­na spe­cjal­na info­li­nia. Dzwo­niąc na numer 690 694 999 będzie moż­na uzy­skać aktu­al­ną infor­ma­cję na temat zapla­no­wa­ne­go zabie­gu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting