Obwodnica jest już przejezdna po tragicznym wypadku

W ponie­dzia­łek rano cię­ża­rów­ka z wiel­kim impe­tem wje­cha­ła w kopar­kę. Zgi­nę­ła jed­na oso­ba.

Jak poin­for­mo­wa­li nas kie­row­cy, łącz­nik obwod­ni­cy z dro­gą kra­jo­wą nr 45 został już odblo­ko­wa­ny.

Dzi­siaj przed godz. 7:00 otrzy­ma­li­śmy zgło­sze­nie o wypad­ku śmier­tel­nym do któ­re­go doszło na DK 40 przy zjeź­dzie na DK 45. W zda­rze­niu tym uczest­ni­czył samo­chód cię­ża­ro­wy oraz kopar­ka” — poin­for­mo­wa­ła Komen­da Powia­to­wa Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu w ofi­cjal­nym komu­ni­ka­cie.

Nie­ste­ty w wyni­ku tego wypad­ku zmarł 25 let­ni kie­row­ca kopar­ki. Na miej­scu przez kil­ka godzin pra­co­wa­ły służ­by ratow­ni­cze. Poli­cjan­ci zabez­pie­cza­li śla­dy oraz szcze­gó­ło­wo wyja­śnia­li oko­licz­no­ści i przy­czy­ny tego zda­rze­nia.

Na ten czas wyzna­czo­no objazd przez DW 418.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting