Na ulice wyjadą trzy nowe autobusy

Sola­ri­sy speł­nia­ją wszyst­kie nor­my eko­lo­gicz­ne i są bar­dzo bez­piecz­ne. Wej­dą do użyt­ku jesz­cze w tym mie­sią­cu.

Tabor Miej­skie­go Zakła­du Komu­ni­ka­cyj­ne­go jest regu­lar­nie odna­wia­ny. To waż­ne, ponie­waż komu­ni­ka­cja auto­bu­so­wa jest jed­nym z naj­częst­szych spo­sób poru­sza­nia się po Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.
W zajezd­ni MZK zapar­ko­wa­ły trzy nowiut­kie Sola­ri­sy. Świe­żo zaku­pio­ne auto­bu­sy wkrót­ce wyja­dą w tra­sę. Pojaz­dy o nume­rach bocz­nych: 177, 178, 179 jesz­cze w sierp­niu spo­tka­my na uli­cach nasze­go mia­sta. Obsłu­gi­wać będą wszyst­kie linie.

Dla pasa­że­rów ozna­cza to jesz­cze więk­szy kom­fort podró­ży. Nisko­po­dło­go­we auto­bu­sy są nie tyl­ko wygod­ne, ale i kli­ma­ty­zo­wa­ne. Pojaz­dy są rów­nież przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska i speł­nia­ją naj­wyż­szą nor­mę emi­sji spa­lin Euro VI.

Zakup czte­rech fabrycz­nie nowych i eko­lo­gicz­nych auto­bu­sów moż­li­wy był dzię­ki środ­kom pozy­ska­nym z Unii Euro­pej­skiej. Wyniósł on bli­sko 5 milio­nów zło­tych.
Przy­po­mnij­my, że tabor MZK kil­ka tygo­dni temu wzbo­ga­cił się rów­nież o pierw­sze hybry­do­we Volvo. To auto­bus z dwo­ma nie­za­leż­ny­mi napę­da­mi : elek­trycz­nym i stan­dar­do­wym die­slo­wym, któ­ry może się poru­szać przez ok. 40 pro­cent tra­sy na sil­ni­ku elek­trycz­nym i dzię­ki temu oszczę­dzić mniej wię­cej tyle pali­wa. gdy zaczy­na mu bra­ko­wać ener­gii w bate­riach to uru­cha­mia się sil­nik die­sla, któ­ry doła­do­wu­je te bate­rie. Dodat­ko­wo bate­rie doła­do­wu­ją się pod­czas hamo­wa­nia.

Nowy hybry­do­wy auto­bus to maszy­na nisko­po­dło­go­wa, z moż­li­wo­ścią prze­wo­zu wóz­ków, w peł­ni kli­ma­ty­zo­wa­ny. Mie­ści 94 oso­by, w tym 30 na miej­scach sie­dzą­cych. Po raz pierw­szy zapre­zen­to­wa­no go w maju na 50-lecie MZK.

fot. UM K-Koź­le

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting