Koniec dyspensy od udziału we mszy. Są jednak wyjątki. Dla kogo?

Wier­ni z Kędzie­rzy­na-Koź­la powin­ni już brać udział w nie­dziel­nych i świą­tecz­nych mszach świę­tych. Biskup odwo­łał dys­pen­sę i zniósł ogra­ni­cze­nia licz­by uczest­ni­ków kul­tu reli­gij­ne­go wewnątrz kościo­łów i kaplic.

W czwar­tek póź­nym wie­czo­rem opu­bli­ko­wa­ny został dekret ordy­na­riu­sza die­ce­zji opol­skiej bp Andrze­ja Czai doty­czą­cy epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Naj­waż­niej­sze infor­ma­cja to odwo­ła­nie dys­pen­sy ogól­nej od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej dla wszyst­kich wier­nych w nie­dzie­le i dni świą­tecz­ne.

Są jed­nak wyjąt­ki! Z dys­pen­sy mogą nadal korzy­stać oso­by w pode­szłym wie­ku, oso­by z obja­wa­mi infek­cji oraz ci, któ­rzy odczu­wa­ją wzmo­żo­ną oba­wę przez zaka­że­niem.

Znie­sio­ne zosta­ją tak­że ogra­ni­cze­nia licz­by uczest­ni­ków kul­tu reli­gij­ne­go wewnątrz kościo­łów i kaplic. Biskup Cza­ja zezwo­lił na orga­ni­zo­wa­nie pro­ce­sji, w tym pro­ce­sji Boże­go Cia­ła. Jed­nak w gru­pach nie więk­szych niż 150 osób.

W cza­sie litur­gii wewnątrz obiek­tów sakral­nych wier­ni oraz usłu­gu­ją­cy muszą nadal nosić masecz­ki. Na zewnątrz tak­że trze­ba mieć zasło­nię­te usta i nos lub zacho­wać dystans min. 2 metrów od naj­bliż­szej oso­by.

Przy­stę­pu­ją­cy do Komu­nii świę­tej win­ni mieć w każ­dym przy­pad­ku odsło­nię­te usta. Przy­po­mi­nam, że wier­ni mają pra­wo przyj­mo­wać Komu­nię świę­tą zarów­no do ust, jak i na rękę, w posta­wie klę­czą­cej albo sto­ją­cej” — czy­ta­my w dekre­cie bisku­pa. Ponad­to prze­by­wa­ją­cy na zewnątrz świą­tyń mają mieć zasło­nię­te usta i nos albo zacho­wać zasa­dę dystan­so­wa­nia się, sto­jąc jeden od dru­gie­go w odle­gło­ści nie mniej­szej niż 2 m.

Usta i nos mają mieć nadal zasło­nię­te wszyst­kie oso­by, tak duchow­ne, jak świec­kie, któ­re przyj­mu­ją inte­re­san­tów w kan­ce­la­rii para­fial­nej czy zakry­stii, chy­ba że dystans mię­dzy nimi jest więk­szy niż 2 m.

Ponad­to biskup naka­zał dusz­pa­ste­rzom zachę­ca­nie wier­nych do przy­stą­pie­nia do Komu­nii wiel­ka­noc­nej. W para­fiach mają zostać wyzna­czo­ne dodat­ko­we ter­mi­ny spra­wo­wa­nia Sakra­men­tu Poku­ty. Wier­ny, przy­stę­pu­jąc do spo­wie­dzi, ma mieć zasło­nię­te usta i nos.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting