Kędzierzynianin siedział u sąsiada, zamiast odbywać kwarantannę

Nie­od­po­wie­dzial­ne­go miesz­kań­ca przy­ła­pa­li poli­cjan­ci. Gro­zi mu nawet do 30 tys. zło­tych kary.

W śro­dę poli­cjan­ci z Kędzie­rzy­na-Koź­la kon­tro­lo­wa­li jed­ne­go z męż­czyzn, któ­ry w związ­ku z kwa­ran­tan­ną powi­nien prze­by­wać w domu. Oso­ba z rodzi­ny kon­tro­lo­wa­ne­go, zapew­nia­ła funk­cjo­na­riu­szy, że męż­czy­zna zgod­nie z zale­ce­nia­mi sane­pi­du prze­by­wa w domu.

- Nie było to jed­nak praw­dą — infor­mu­je kom. Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Oka­za­ło się, że był w tym cza­sie na pobli­skiej pose­sji. W chwi­li, gdy męż­czy­zna zoba­czył radio­wóz, wró­cił do domu. Nie potra­fił wyja­śnić funk­cjo­na­riu­szom dla­cze­go nie sto­su­je się do kwa­ran­tan­ny. Nie widział w swo­im zacho­wa­niu nicze­go nie­wła­ści­we­go.

Poli­cjan­ci w roz­mo­wie z męż­czy­zną uświa­do­mi­li mu, że swo­im zacho­wa­niem łamie pra­wo. Pole­ci­li mu natych­mia­sto­wy powrót do domu. O całej sytu­acji poin­for­mo­wa­li inspek­to­rat sani­tar­ny. Dodat­ko­wo, w tej spra­wie są pro­wa­dzo­ne czyn­no­ści wyja­śnia­ją­ce doty­czą­ce nie­do­sto­so­wa­nia się do obo­wią­zu­ją­cych naka­zów zwią­za­nych z kwa­ran­tan­ną.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting