Kamil Bortniczuk silny w powiecie nyskim, ale walczy o poparcie w całym województwie

Poseł Poro­zu­mie­nia zakoń­czył kam­pa­nię wybor­czą. Zachę­ca do udzia­łu w nie­dziel­nych wybo­rach.

Kamil Bort­ni­czuk par­la­men­ta­rzy­stą jest zale­d­wie od roku. Od tego cza­su moc­no pra­co­wał w Sej­mie, a w ostat­nich kil­ku tygo­dniach prze­pro­wa­dził wyjąt­ko­wo inten­syw­ną kam­pa­nię wybor­czą, któ­ra wła­śnie się zakoń­czy­ła.

Na koniec kan­dy­dat z 4. miej­sca opol­skiej listy PiS do Sej­mu zapre­zen­to­wał tak zwa­ny “czte­ro­pak” dla Nysy. To moder­ni­za­cja Jezio­ra Nyskie­go, zastrzyk dla nyskiej PWSZ, wspar­cie dla spor­tu oraz inwe­sty­cje w sołec­twa i zwięk­sze­nie ich roli.

Nic dziw­ne­go, że na koń­cu kam­pa­nii poja­wił się wła­śnie w Nysie i oko­li­cach. To w tym powie­cie Bort­ni­czuk jest wyjąt­ko­wo sil­ny i ma tam bar­dzo duże popar­cie. Ale poseł wal­czy o nie w całym regio­nie. Temu ma słu­żyć m.in. dekla­ra­cja znie­sie­nia bra­mek na auto­stra­dzie A4.

Cho­dzi o prze­jaz­dy na odcin­ku od Wro­cła­wia do Gli­wic, któ­re­go lwia część prze­bie­ga przez woje­wódz­two opol­skie.

– Bram­ki na opol­skim odcin­ku auto­stra­dy trze­ba zli­kwi­do­wać. Są one nie­prak­tycz­ne, nie­efek­tyw­ne, gene­ru­ją kor­ki, są nie­eko­lo­gicz­ne i przede wszyst­kim nie­spra­wie­dli­we – mówi Kamil Bort­ni­czuk. – Nie zga­dzam się na to, aby miesz­kań­cy Opolsz­czy­zny musie­li korzy­stać z pań­stwo­wej płat­nej auto­stra­dy bez wzglę­du na to, czy chcą się wybrać do Wro­cła­wia, czy na Śląsk. Nasza auto­stra­da nie ma wystar­cza­ją­cej prze­pu­sto­wo­ści a bram­ki powo­du­ją powsta­wa­nie „wąskich gar­deł”, wypad­ki stłucz­ki i nie­po­trzeb­ne kor­ki.

Poseł Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy lob­bu­je o środ­ki dla Prud­ni­ka w Mini­ster­stwie Spor­tu. Wcze­śniej, dzię­ki jego sta­ra­niom, uda­ło się wyre­mon­to­wać sta­dion w Głu­cho­ła­zach. Teraz zamie­rza rów­nież wes­przeć sta­dion w Prud­ni­ku. Ponad­to dekla­ru­je zaan­ga­żo­wa­nie w roz­wój spor­tu na tere­nie powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting