Jest decyzja: komunie w Kędzierzynie-Koźlu najwcześniej we wrześniu

Biskup opol­ski wydał dekret regu­lu­ją­cy kwe­stie dusz­pa­ster­skie w cza­sie epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa.

Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la, któ­rych dzie­ci mia­ły w tym roku przy­stę­po­wać do pierw­szej komu­nii oraz bierz­mo­wa­nia. Zasta­na­wia­li się, jak i kie­dy prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ną uro­czy­sto­ści. Poja­wia­ły się pomy­sły orga­ni­za­cji komu­nii w tygo­dniu oraz małych gru­pach. Były też postu­la­ty prze­nie­sie­nia ich na wrze­sień.

Aby uciąć spe­ku­la­cje biskup opol­ski Andrzej Cza­ja wydał dekret regu­lu­ją­cy kwe­stie dusz­pa­ster­skie w cza­sie epi­de­mii koro­na­wi­ru­sa.

Bierz­mo­wa­nia i Pierw­sze Komu­nie Świę­te prze­nie­sio­ne zosta­ją na dal­szy ter­min, nie wcze­śniej­szy niż po 31 sierp­nia br.” — napi­sał biskup Andrzej Cza­ja.

Na infor­ma­cje te ze smut­kiem zare­ago­wa­ła bran­ża gastro­no­micz­na, dla któ­rej majo­we komu­nie są istot­nym źró­dłem przy­cho­dów.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting