Jest apel radnych do premiera o przywrócenie opieki szpitalnej

Sta­no­wi­sko w tej spra­wie zabra­li pod­czas czwart­ko­wej sesji rad­ni gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le.

Koziel­ski szpi­tal powia­to­wy jest nie­czyn­ny już od 80 dni. W tym cza­sie słu­ży jako lecz­ni­ca mono­pro­fi­lo­wa prze­zna­czo­na do lecze­nia cho­rych na COVID-19. Z ape­lem do mini­stra zdro­wia o przy­wró­ce­nie pier­wot­nej roli szpi­ta­lo­wi zwró­ci­ła się już sta­ro­sta powia­tu Mał­go­rza­ta Tudaj. Teraz głos w tej spra­wie zabra­ła rada mia­sta.

Rad­ni przy­go­to­wa­li apel w tej spra­wie, pod któ­rym pod­pi­sa­ło się 22 rad­nych (tylu gło­so­wa­ło za jego przy­ję­ciem).

Samo­rzą­dow­cy piszą, że “W związ­ku z prze­kształ­ce­niem Powia­to­we­go Szpi­ta­la Zespo­lo­ne­go przy ul. Fran­kli­na Dela­no Roose­vel­ta 2 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu w Jed­no­imien­ny Szpi­tal Zakaź­ny, miesz­kań­cy naszej Gmi­ny i całe­go Powia­tu zosta­li pozba­wie­ni odpo­wied­niej, bez­piecz­nej opie­ki medycz­nej w zakre­sie lecz­nic­twa szpi­tal­ne­go i spe­cja­li­stycz­ne­go.”.

Doda­ją, że “Samo­rząd mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le uwa­ża, że decy­zja o prze­kształ­ce­niu szpi­ta­la powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu była błęd­na i ape­lu­je o przy­wró­ce­nie dotych­cza­so­wych funk­cji szpi­ta­lo­wi w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu i prze­nie­sie­nia szpi­ta­la jed­no­imien­ne­go w loka­li­za­cję, w któ­rej będzie moż­li­we zapew­nie­nie alter­na­tyw­nych usług — np. mia­sto Opo­le gdzie ist­nie­je moż­li­wość rów­no­le­głe­go funk­cjo­no­wa­nia innych szpi­ta­li.”

W piśmie infor­mu­ją pre­mie­ra, że miesz­kań­cy gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le po wyłą­cze­niu powia­to­we­go szpi­ta­la nie mają zapew­nio­ne­go rów­ne­go dostę­pu do świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej.

Na razie nie wia­do­mo, kie­dy koziel­ski szpi­tal może z powro­tem zostać prze­kształ­co­ny w powia­to­wy. Mini­ster­stwo zdro­wia poda­ło dziś infor­ma­cję, że w cią­gu naj­bliż­szych zapad­nę decy­zję dot. “ogra­ni­cze­nia łóżek covi­do­wych” w szpi­ta­lach jed­no­imien­nych. Czy­li praw­do­po­dob­nie będzie u nas funk­cjo­no­wał przez naj­bliż­sze mie­sią­ce szpi­tal “mie­sza­ny” o czym por­tal tygodnik7dni.pl pisał już kil­ka dni temu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting