Jakość powietrza w Kędzierzynie-Koźlu. Stacja pracowała przez trzy miesiące

Mobil­ne cen­trum moni­to­rin­gu pyłów pra­co­wa­ło przy ul. Szkol­nej 3. Teraz ana­li­zo­wa­ne są wyni­ki badań.

Sta­cja badaw­cza Głów­ne­go Inspek­to­ra Ochro­ny Śro­do­wi­ska sta­nę­ła w Bla­chow­ni 5 mar­ca. Do 13 maja pro­wa­dzi­ła moni­to­ring źró­dła i stę­że­nia pyłów PM10 i PM2,5. Wyni­ki oma­wia­ne były na ostat­niej tele­kon­fe­ren­cji będą­cej kolej­ny eta­pem swo­iste­go “Okrą­głe­go sto­łu” w spra­wie zanie­czysz­cze­nia powia­tu, któ­ry zaini­cjo­wa­ła pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska.

- Pod­czas ostat­niej nara­dy m.in. z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz mia­sta pod­su­mo­wa­no dotych­cza­so­we wyni­ki badań i nakre­ślo­no kolej­ne kro­ki współ­pra­cy — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la. — Spe­cja­li­ści z Głów­ne­go Inspek­to­ra­tu Ochro­ny Śro­do­wi­ska szcze­gó­ło­wo ana­li­zu­ją wszyst­kie dane doty­czą­ce jako­ści powie­trza w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Eks­per­ci usta­la­ją poziom zanie­czysz­czeń pod kątem ben­ze­nu i pyłów zawie­szo­nych.

W ostat­niej deba­cie, poza zastęp­cą pre­zy­den­ta Artu­rem Marusz­cza­kiem, uczest­ni­czy­li rów­nież sekre­tarz sta­nu w Mini­ster­stwie Akty­wów Pań­stwo­wych Janusz Kowal­ski, zastęp­ca dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Moni­to­rin­gu Śro­do­wi­ska w Głów­nym Inspek­to­ra­cie Ochro­ny Śro­do­wi­ska Bar­ba­ra Tocz­ko, przed­sta­wi­cie­le Głów­ne­go i Woje­wódz­kie­go Inspek­to­ra­tu Ochro­ny Śro­do­wi­ska oraz eks­per­ci Insty­tu­tu Mete­oro­lo­gii i Gospo­dar­ki Wod­nej. Stro­nę spo­łecz­ną repre­zen­to­wa­li prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le Ire­ne­usz Wiśniew­ski oraz dzia­ła­cze Komi­te­tu Ochro­ny Powie­trza.

Zanie­czysz­cze­nie powie­trza to jeden z naj­więk­szych pro­ble­mów Kędzie­rzy­na-Koź­la. W szcze­gól­no­ści cho­dzi wła­śnie o zapy­le­nie . W koń­czą­cym się sezo­nie grzew­czym licz­ba dni w któ­rych wystą­pił smog była rekor­do­wo mała, co zwią­za­ne było jed­nak przede wszyst­kim w bar­dzo cie­płą zimą. Dzia­ła­nia w tym zakre­sie od kil­ku lat podej­mu­je tak­że gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le, któ­ra sys­te­ma­tycz­nie roz­bu­do­wu­je sieć MZEC oraz dopła­ca do wymia­ny pie­ców.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting