Grzegorz Peczkis został wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Grupy Azoty ZAK S.A.

Wcze­śniej były sena­tor spra­wo­wał funk­cję człon­ka Rady Nad­zor­czej.

Grze­gorz Pecz­kis nie star­to­wał w ostat­nich wybo­rach par­la­men­tar­nych. Po wyga­śnię­ciu man­da­tu sena­to­ra roz­po­czął pra­cę w radach nad­zor­czych. Naj­pierw Gru­py Azo­ty ZAK S.A., a potem tak­że w Tau­ro­nie. Był sze­re­go­wym człon­kiem obu rad.

Rada Nad­zor­cza Gru­py Azo­ty ZAK S.A. pod­ję­ła kil­ka dni temu uchwa­łę w któ­rej powie­rzy­ła mu funk­cję wice­prze­wod­ni­czą­ce­go rady.

Obec­ny skład Rady Nad­zor­czej przed­sta­wia się nastę­pu­ją­co: Anna Zarzyc­ka-Rze­pec­ka – prze­wod­ni­czą­ca RN, dr Grze­gorz Pecz­kis – wice­prze­wod­ni­czą­cy RN oraz człon­ko­wie RN: Moni­ka Sara­cyn, dr Bog­dan Toma­szek, Zbi­gniew Dzie­mi­do­wicz oraz Paweł Polań­ski, wybra­ny z ramie­nia pra­cow­ni­ków Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting