Festiwal Zdrowia w Zakrzowie z dużą frekwencją

Dwu­dnio­wa impre­za zgro­ma­dzi­ła kil­ku­dzie­się­ciu spe­cja­li­stów i tysią­ce poten­cjal­nych pacjen­tów.

Festi­wal Zdro­wia zor­ga­ni­zo­wał Ludo­wy Klub Jeź­dziec­ki Lewa­da z Zakrzowie.W sobo­tę 1 czerw­ca w Gmin­nym Ośrod­ku Spor­tu i Rekre­acji odbył się cykl wykła­dów dla miesz­kań­ców doty­czą­cych zdro­wia, a dru­gie­go dnia wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni mogli sko­rzy­stać z sze­re­gu badań, kon­sul­ta­cji lekar­skich oraz sto­isk wystaw­ców ofe­ru­ją­cych zdro­wą żyw­ność oraz sprzęt medycz­ny.

Pro­wa­dzo­ne były bada­nia w kie­run­ku oste­opo­ro­zy. Zapla­no­wa­no tak­że dzień otwar­ty w Pen­sjo­na­cie Senio­ra, gdzie odby­ły się mię­dzy inny­mi warsz­ta­ty tera­pii zaję­cio­wej. Wśród pre­le­gen­tów był mię­dzy inny­mi Janusz Pro­kop­czuk, zna­ny w regio­nie kar­dio­log.

W nie­dzie­lę od 11:00 do 16:00 odby­ły się kon­sul­ta­cje i pora­dy ze spe­cja­li­sta­mi wie­lu dzie­dzin medy­cy­ny, m.in. kar­dio­lo­gii, fizjo­te­ra­pii, uro­lo­gii, laryn­go­lo­gii i wie­lu innych. Była też moż­li­wość bada­nia USG, pozio­mu cukru, skła­du masy cia­ła i wie­lu innych.

Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się bada­nia w kie­run­ku oste­opo­ro­zy, bada­nia słu­chu, wzro­ku, cukru we krwi oraz spi­ro­me­tria. Rodzi­ców ucie­szy­ła moż­li­wość zba­da­nia wad posta­wy u swo­ich dzie­ci przez spe­cja­li­stów z Cen­trum Reha­bi­li­ta­cji w Kor­fan­to­wie, a senio­rów kon­sul­ta­cje geria­try.

Wstęp na Festi­wal Zdro­wia był dar­mo­wy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting