Dom opieki w Jakubowicach odizolowany od świata. Wszystko przez koronawirusa

Pod­opiecz­ni oraz per­so­nel prze­cho­dzą obo­wiąz­ko­wą kwa­ran­tan­nę.

W Jaku­bo­wi­cach (gmi­na Paw­ło­wicz­ki) znaj­du­je się dom opie­ki dla senio­rów. To jed­na z naj­bar­dziej popu­lar­nych tego typu pla­có­wek w regio­nie. Jak dowie­dział się por­tal tygodnik7dni.pl, doszło tam to przy­pad­ku zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem.

- Z tego powo­du zarów­no pen­sjo­na­riu­sze jak i per­so­nel obję­ci są kwa­ran­tan­ną. — Wszy­scy prze­cho­dzą kwa­ran­tan­nę na miej­scu — mówi dr Jolan­ta Moroń-Świercz, spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrz­nych i zakaź­nych. — Wszy­scy są w sta­nie sta­bil­nym, uwzględ­nia­jąc oczy­wi­ście cho­ro­by, któ­re mają nasi pod­opiecz­ni.

Dom opie­ki już wcze­śniej, przed nało­że­niem obo­wiąz­ko­wej kwa­ran­tan­ny ogra­ni­czył moż­li­wość odwie­dzin pen­sjo­na­riu­szy. Kil­ka dni temu zamknię­to tak­że przy­chod­nię w pobli­skich Paw­ło­wicz­kach, a powo­dem rów­nież było stwier­dze­nia przy­pad­ku zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting