Dobry pierwszy kwartał z zyskiem 47 mln zł dla Grupy Azoty ZAK S.A.

695

Grupa Azoty odnotowała w I kw. 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 365 mln zł, czyli o 868 mln więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Wzrost cen większości produktów i utrzymujące się odwrócenie trendu ceny kluczowego surowca (gazu) skutkowało osiągnięciem wyniku EBITDA na poziomie 608 mln zł (wzrost o 205 mln zł r/r) i marży EBITDA na poziomie 18,1% (wzrost o 2,0 p.p. r/r).

W opublikowanych wynikach po raz pierwszy ujęto w pełnym wymiarze przychody i koszty dotyczące Compo Expert. Miało to wpływ na wyniki Grupy Azoty jako całości oraz na wyniki segmentu Nawozy. Na poziomie przychodów ze sprzedaży kontrybucja przejętego w ubiegłym roku lidera rynku nawozów specjalistycznych w okresie trzech miesięcy bieżącego roku wynosiła 499 mln zł, a na poziomie EBITDA było to 45 mln zł. W ślad za wzrostem skali obrotów w tym segmencie, zwiększył się również jego udział w strukturze przychodów Grupy i wynosił w analizowanym okresie wynosił 62%, a jeszcze rok wcześniej nie przekraczał 49%. W pozostałych segmentach nie odnotowano istotnych zmian.

Cena gazu od przeszło pół roku (od września 2018) znajduje się w trendzie spadkowym osiągając w marcu poziom o 30% niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co jest wypadkową głównie rekordowych dostaw LNG do Europy, dużych zapasów magazynowych, a także cieplejszej – w porównaniu do średniej wieloletniej – aury jesienno-zimowej.

– Zostawiamy za sobą trudny rok 2018 i wchodzimy z dużą energią w rok 2019. Poprzednie 12 miesięcy, które z przyczyn makroekonomicznych były trudnym czasem dla rynku chemicznego, w Grupie Azoty wykorzystaliśmy do wprowadzenia szeregu strukturalnych oszczędności. Te prace będą owocowały w przyszłości. Pierwszy kwartał 2019 roku przyniósł wyraźną poprawę wyników. Jednocześnie kontynuowaliśmy strategiczne projekty rozwojowe dla całej Grupy. W tym miesiącu została podpisana umowa z generalnym wykonawcą Polimerów Police i już za 3 lata spodziewamy się rozpoczęcia prac instalacji do produkcji polipropylenu. Dywersyfikujemy również ryzyko związane z tym przedsięwzięciem, prowadząc z sukcesem rozmowy z krajowymi i zagranicznymi partnerami, gotowymi do finansowego zaangażowania w projekt – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

– W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa Azoty uzyskała wynik EBITDA niewiele niższy niż ten wypracowany w całym 2018 roku. To również pierwszy okres, w którym ujmujemy w pełnym wymiarze wyniki Compo Expert. Kluczowym nośnikiem poprawy wyników finansowych była realizacja komunikowanych na rynek wzrostów cen większości produktów w segmentach Nawozy i Chemia, co w połączeniu ze wzrostem wolumenu sprzedaży i spadkiem cen gazu przyczyniło się do wzrostu marży na poziomie EBITDA, szczególnie imponującego na produkcji nawozów. Zakładamy, że w kolejnych kwartałach uda się utrzymać wzrost wyników finansowych w stosunku do poprzedniego roku. Jednocześnie zakładamy nakłady inwestycyjne na poziomie 1,3 mld zł w 2019 roku. Duża część tej kwoty zostanie przeznaczona na inwestycje o charakterze rozwojowym. W tych szacunkach nie ujmujemy wydatków kapitałowych w projekt Polimery Police, który jest realizowany zgodnie z planem w formule project finance– powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse Grupy Azoty S.A.

Wyniki Grupy Azoty ZAK S.A.

I kwartał 2019 roku Grupa Azoty ZAK S.A. zakończyła zyskiem netto w wysokości 47 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 529 mln zł. Spółka odnotowała zatem wzrost zarówno w stosunku do poprzedniego kwartału (zysk netto: 26 mln zł), jak i analogicznego kwartału 2018 roku (36 mln zł). – Pierwszy kwartał 2019 roku oceniamy pozytywnie. Na optymalny wynik złożyła się niewątpliwie stała poprawa uwarunkowań rynku nawozowego oraz korzystna cena gazu, stanowiącego nasz główny surowiec do produkcji. Pozytywne efekty przyniósł również wzrost cen nawozów azotowych – ocenia Sławomir Lipkowski, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Kędzierzyńska spółka kontynuuje rozwój segmentu nawozów, konsekwentnie dbając o atrakcyjność i dostępność oferty produktowej. W pierwszym kwartale 2019 roku uruchomiła na terenie jednego z dystrybutorów nową bazę modułową do obsługi sprzedaży nawozów płynnych RSM®. Inwestycja, ulokowana w Świdnicy w województwie dolnośląskim, zaowocowała przyspieszeniem dostaw i zwiększeniem elastyczności układu produkcyjno-rynkowego. Nowa baza składa się z czternastu zbiorników na nawozy o łącznej pojemności 1850 ton. Jej lokalizacja jest nieprzypadkowa.

– Dolny Śląsk to region z wysoko rozwiniętym, zmechanizowanym rolnictwem i przewagą dużych gospodarstw rolnych, a to z kolei główni odbiorcy RSM-u. Siedziba dystrybutora, na terenie której powstała baza, jest dobrze skomunikowana z drogami krajowymi i autostradą, niewielki dystans dzieli ją od granicy czeskiej. Z Kędzierzyna-Koźla, gdzie mieści się siedziba Grupy Azoty ZAK S.A., do bazy modułowej w Świdnicy, nawóz jest przewożony cysternami kolejowymi. – Dzięki realizacji inwestycji transport nawozów jest szybszy, bardziej intensywny i umożliwia realizację znacznie większych wysyłek niż w przypadku wykorzystywania transportu samochodowego – podkreśla Sławomir Lipkowski.

Równolegle kędzierzyńska spółka rozwija segment OXO, opierając biznes na bezpiecznych, nowoczesnych plastyfikatorach nieftalanowych. Niebawem uruchomiona zostanie instalacja do produkcji estrów specjalistycznych, dzięki której portfolio Grupy Azoty ZAK S.A. zostanie wzbogacone o gamę nowych plastyfikatorów.

źródło: Grupa Azoty

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting