Do dziś można wrzucić głos do skrzynki

W pią­tek 26 czerw­ca mija ter­min gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go za pomo­cą skrzyn­ki pocz­to­wej albo w urzę­dzie mia­sta.

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu chęć gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go zade­kla­ro­wa­ło 230 miesz­kań­ców. Do 23 czerw­ca każ­da z nich mia­ła otrzy­mać pakie­ty wybor­cze.

Dziś mija ter­min w któ­rym moż­na dostar­czyć swój głos do skrzyn­ki pocz­to­wej lub do Urzę­du Gmi­ny.

W dniu wybo­rów, 28 czerw­ca, będzie moż­na w koper­cie dostar­czyć swój głos do loka­lu wybor­cze­go samo­dziel­nie lub za pośred­nic­twem oso­by trze­ciej.

Ina­czej sytu­acja wyglą­da w przy­pad­ku osób, któ­re w dniu wybo­rów będą na kwa­ran­tan­nie po 23 czerw­ca. Te mają czas na zgło­sze­nie chę­ci gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go do 26 czerw­ca.

Pakiet wybor­czy oddać będzie­my musie­li naj­póź­niej dwa dni przed wybo­ra­mi zapla­no­wa­ny­mi na 28 czerw­ca, czy­li 26 czerw­ca. Jest dobra wia­do­mość dla spóź­nial­skich: jeśli jed­nak nie wyro­bi­my się w tym ter­mi­nie albo po pro­stu zmie­ni­my zda­nie, koper­tę wybor­czą będzie­my mogli wrzu­cić tra­dy­cyj­nie w loka­lu wybor­czym, ale wyłącz­nie w swo­im okrę­gu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting