Co się stanie, gdy Czesi zaczną opróżniać zbiorniki?

W ponie­dzia­łek po połu­dniu poziom Odry w Raci­bo­rzu zaczął opa­dać, ale sytu­acja wciąż jest nie­pew­na, bio­rąc pod uwa­gę pro­gno­zy pogo­dy i fakt, że nasi sąsie­dzi mogą już nie­dłu­go zacząć opróż­niać swo­je polde­ry prze­ciw­po­wo­dzio­we.

O godzi­nie 14.00 w ponie­dzia­łek poziom wody w Raci­bo­rzu Mie­do­ni wyno­sił 649 cm i prze­kra­czał stan alar­mo­wy o 49 cm. Woda bar­dzo powo­li, ale jed­nak opa­da. Dzi­siaj i jutro opa­dy mają wystę­po­wać w nie­wiel­kich ilo­ściach.

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu raczej na pew­no nie zosta­nie prze­kro­czo­ny stan alar­mo­wy (500 cm). Może dojść do nie­licz­nych pod­to­pień na tere­nie powia­tu, ale bez więk­szych strat mate­rial­nych.

Pro­blem w tym, że od śro­dy mogą poja­wić się kolej­ne desz­cze, któ­re potrwa­ją co naj­mniej kil­ka dni. Zarów­no ma tere­nie połu­dnio­wej Pol­ski jak i pół­noc­nych Czech. Nasi sąsie­dzi czę­ścio­wo już napeł­ni­li swo­je zbior­ni­ki prze­ciw­po­wo­dzio­we. Jeśli zaczną je opróż­niać (a sta­nie się to prę­dzej czy póź­niej), wów­czas nad­miar wody z powro­tem tra­fi do Odry.

Jak poin­for­mo­wa­ły Wody Pol­skie, nie ma jed­nak żad­nych obaw o bez­pie­czeń­stwo miesz­kań­ców woj. opol­skie­go w tym szcze­gól­nie powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Jeśli poziom Odry w Mie­do­ni prze­kro­czy 8 metrów, wów­czas zamknię­te zosta­ną wro­ta polde­ru Raci­bórz i zbior­nik przyj­mie gru­bo ponad sto milio­nów metrów sze­ścien­nych wody. Na razie zbior­nik pozo­sta­je suchy i cze­ka w goto­wo­ści.

- Po przej­ściu fali wez­bra­nio­wej na Odrze, poziom wody w rze­ce będzie opa­dał. Dane z godzi­ny 12.00 poka­zu­ją nam 421 cm na wodo­wska­zie w Koź­lu, a ostat­nie ana­li­zy mówią, że stan Odry osią­gnie w Koź­lu oko­ło 450 cm, będzie więc niż­szy od wcze­śniej­szych obli­czeń. Do sta­nu alar­mo­we­go zabrak­nie oko­ło 50 cm — pod­su­mo­wał w spe­cjal­nym komu­ni­ka­cie Adam Leci­bil, rzecz­nik pra­so­wy Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting