Chciała wyłudzić 3,5 miliona złotych od byłego męża. Pójdzie za to do więzienia

50-let­nia Ire­na S. z Kędzie­rzy­na-Koź­la tra­fi za krat­ki na 2 lata i 10 mie­się­cy. Z podob­ną karą muszą się liczyć jej kom­pa­nii.

Jak wyni­ka z akt spra­wy roz­pa­try­wa­nej przez Sąd Okrę­go­wy w Opo­lu, Ire­na S. z Kędzie­rzy­na-Koź­la roz­sta­ła się ze swo­im mężem i weszła w ponow­ny zwią­zek mał­żeń­ski z 47-let­nim Dariu­szem S. W jakiś spo­sób weszła jed­nak w posia­da­nie cze­ku pod­pi­sa­ne­go in blan­co przez byłe­go męża.

Posta­no­wi­ła z nowym mężem wyko­rzy­stać ten fakt i wyłu­dzić od nie­go ponad 3,5 milio­na zło­tych. Czek wypeł­nił ich kom­pan Hubert B., a potem cała trój­ka przed­sta­wi­ła go w gli­wic­kim sądzie jako zabez­pie­cze­nie pożycz­ki, udzie­lo­nej przez bra­ta Huber­ta B.

Na pod­sta­wie cze­ku uzy­ska­li nakaz zapła­ty od byłe­go męża Ire­ny S. ponad 3,5 milio­na zło­tych wraz z odset­ka­mi i kosz­ta­mi pro­ce­su. Kie­dy męż­czy­zna dowie­dział się o wszyst­kim zgło­sił orga­nom ści­ga­nia zawia­do­mie­nie o popeł­nie­niu prze­stęp­stwa.

Spra­wą zaję­ła się Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, któ­ra oskar­ży­ła 50-let­nią Ire­nę S., jej 47-let­nie­go męża Dariu­sza S. oraz 48-let­nie­go Huber­ta B. o usi­ło­wa­nie oszu­stwa.

Sąd Okrę­go­wy w Opo­lu ska­zał Ire­nę S. na 2 lata i 10 mie­się­cy wię­zie­nia, jej męża Dariu­sza S.na trzy lata, a Huber­ta S. na 2,5 roku pozba­wie­nia wol­no­ści. Dodat­ko­wo muszą zapła­cić grzyw­ny w wyso­ko­ści od 10 do 20 tysię­cy zło­tych, a tak­że 20 tys. zł zadość­uczy­nie­nia poszko­do­wa­ne­mu.

Wyrok nie jest pra­wo­moc­ny.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting