Chciał podpalić mieszkanie. Prokuratura nie zgadza się na tak niski wyrok

Śled­czy odwo­ła­li się od wyro­ku 3 lat wię­zie­nia dla Danie­la O. z Kędzie­rzy­na-Koź­la, któ­ry rzu­cił kok­taj­lem Moło­to­wa w blok przy uli­cy Koszy­ko­wej.

Jak powie­dział dzien­ni­ka­rzom Wal­de­mar Chrząszcz z Pro­ku­ra­tu­ry Okrę­go­wej w Opo­lu, sąd potrak­to­wał oskar­żo­ne­go wyjąt­ko­wo łagod­nie. Uwzględ­nił czyn­ny żal spraw­cy i prze­ba­cze­nie ze stro­ny dwóch pokrzyw­dzo­nych. — Trze­ba jed­nak wziąć pod uwa­gę, że w tym budyn­ku miesz­ka­ło znacz­nie wię­cej osób. To ogrom­ne szczę­ście, że nie doszło do tra­ge­dii — mówił prok. Chrząszcz.

Pro­ku­ra­tu­ra odwo­ła­ła się od wyro­ku 3 lat wię­zie­nia. W cią­gu naj­bliż­szych dni mamy poznać osta­tecz­ne orze­cze­nie sądu.

Z usta­leń śledz­twa wyni­ka, że 26 lute­go 2019 r. Damian O. przy­szedł pod budy­nek przy ul. Koszy­ko­wej 19 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu po to, by wywo­łać w nim pożar. Zapa­lił mate­riał wetknię­ty do szkla­nej butel­ki z ben­zy­ną, któ­rą następ­nie rzu­cił w kie­run­ku jed­ne­go z bal­ko­nów. Butel­ka nie roz­bi­ła się jed­nak i spa­dła na sto­ją­cy bez­po­śred­nio pod budyn­kiem samo­chód, któ­ry momen­tal­nie zajął się ogniem. Pło­mie­nie pło­ną­ce­go pojaz­du uszko­dzi­ły dwa inne, sto­ją­ce w jego pobli­żu, samo­cho­dy.

W wyni­ku czyn­no­ści prze­pro­wa­dzo­nych bez­po­śred­nio po zda­rze­niu męż­czy­zna został szyb­ko ziden­ty­fi­ko­wa­ny i już następ­ne­go dnia doszło do jego zatrzy­ma­nia. W wyni­ku prze­szu­ka­nia miej­sca zamiesz­ka­nia Damia­na O. ujaw­nio­no ponad 15 gra­mów amfe­ta­mi­ny.

Damia­no­wi O. przed­sta­wio­no zarzut usi­ło­wa­nia spro­wa­dze­nia poża­ru zagra­ża­ją­ce­go życiu lub zdro­wiu wie­lu osób albo mie­niu w wiel­kich roz­mia­rach oraz znisz­cze­nia i uszko­dze­nia samo­cho­dów. Nato­miast w związ­ku z dys­po­no­wa­niem sub­stan­cją psy­cho­tro­po­wą Damian O. usły­szał zarzut z usta­wy o prze­ciw­dzia­ła­niu nar­ko­ma­nii. Męż­czy­zna przy­znał się do popeł­nie­nia zarzu­ca­nych mu czy­nów i zło­żył wyja­śnie­nia zbież­ne z poczy­nio­ny­mi usta­le­nia­mi.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting