Category: AKTUALNOŚCI

Chylińska i Cleo gwiazdami Dni Miasta

Impre­za odbę­dzie się za mie­siąc na zamknię­tej dla ruchu alei Jana Paw­ła II. Dni Mia­sta to naj­więk­sza ple­ne­ro­wa impre­za roku w...

Pożar na terenie byłego tartaku w Kędzierzynie

Pło­nę­ły tra­wy, na miej­scu inter­we­nio­wa­ły dwa zastę­py stra­ży pożar­nej. Ogień zauwa­żo­no po godzi­nie 19.00. Pło­nę­ły...

Koniec strajku! Kiedy dzieci wracają do szkoły?

ZNP zawie­sił dziś pro­test. Więk­szość rodzi­ców ode­tchnę­ła z ulgą. Decy­zja o zawie­sze­niu straj­ku wcho­dzi w życie od sobo­ty. Tym samym...

MZK wprowadza elektroniczne bilety. “eMZetKa” będzie za darmo

Już nie­dłu­go za prze­jazd zapła­ci­my spe­cjal­ną kar­tą. Jak mówi pre­zes MZK Joan­na Koziar­ska, miej­ski prze­woź­nik chce powo­li...

Miasto zbuduje przecisk pod wiaduktem w centrum miasta

Dzię­ki nie­mu łatwiej będzie się poru­szać mię­dzy Pogo­rzel­cem a Śród­mie­ściem. Dziś z jed­nej stro­ny mia­sta na dru­gą moż­na przejść...

Szczegółowy raport na temat strajku szkół i przedszkoli w Kędzierzynie-Koźlu (dane na środę)

Coraz wię­cej przed­szko­li zawie­sza pro­test. Szko­ły zde­cy­do­wa­ły się go pod­trzy­mać. Sytu­acja zmie­nia się z dnia na dzień. - W tej...

Ważą się losy dalszego strajku w kędzierzyńsko-kozielskich placówkach oświatowych

Część przed­szko­li rezy­gnu­je z aktyw­ne­go pro­te­stu, w szko­łach część zajęć ma zostać wzno­wio­na. Ze straj­ku od począt­ku wyła­ma­ły...

Kierowca z powiatu kędzierzyńskiego miał 4 promile

Jechał całą sze­ro­ko­ścią jezd­ni. Nie miał zie­lo­ne­go poję­cia, co się z nim dzie­je. W sobo­tę 20 kwiet­nia raci­bor­scy poli­cjan­ci z...

MZK będzie obchodzić 50. urodziny

Miej­ski Zakład Komu­ni­ka­cji ma już pół wie­ku, ale tabo­ru może mu pozaz­dro­ścić wie­lu innych prze­woź­ni­ków. Pierw­sze...

Pożar na terenie Zakładów Azotowych

W godzi­nach popo­łu­dnio­wych na tere­nie Zakła­dów doszło do duże­go poża­ru. Kłę­by dymu widzia­ne są z wie­lu kilo­me­trów. Do poża­ru...

Protection Plugin made by Web Hosting