Category: SPORT

W niedzielę czeka nas kolejna duża impreza biegowa

Cze­ka nas trze­ci Mini­ma­ra­ton Pamię­ci Jana Paw­ła II oraz Pół­ma­ra­ton Dobrej Rodzi­ny. Dopie­ro co w minio­ną nie­dzie­lę bie­ga­cze z...

Ponad 200 osób pobiegło przywitać wiosnę

Na osie­dlu Azo­ty odbył się wiel­ki bieg prze­ła­jo­wy na dystan­sie 10 km. To było moc­ne spor­to­we otwar­cie sezo­nu bie­go­we­go w...

ZAKSA – droga do mistrzostwa

Po zwy­cię­stwie 3:1 w Kato­wi­cach, ZAKSA zapew­ni­ła sobie pierw­sze miej­sce w roz­gryw­kach Plu­sLi­gi po sezo­nie zasad­ni­czym i pół­fi­nał w...

Co się stało z naszą kasą?

Siat­ka­rze i tre­ne­rzy ZAKSY mie­li zostać oszu­ka­ni. Z kont zagra­nicz­nych zawod­ni­ków mia­ło znik­nąć gru­bo ponad milion zło­tych! Spra­wę...

Pływacy z Kędzierzyna-Koźla znów pokazali klasę

Pod­opiecz­ni Bog­da­na Stań­czy­ka świet­nie poka­za­li się pod­czas roz­gry­wek miej­skiej ligi pły­wac­kiej. Pły­wa­cy z...

W sobotę pożegnamy Piotr Warnera

Zna­ny dzien­ni­karz spor­to­wy z Kędzie­rzy­na-Koź­la spo­cznie na cmen­ta­rzu w Sła­wię­ci­cach. Infor­ma­cję o ter­mi­nie pogrze­bu poda­ła...

Piłkarską rywalizacją uczcili jubileusz firmy

W minio­ną sobo­tę czter­na­ście dru­żyn z Gru­py Azo­ty rywa­li­zo­wa­ło na boiskach w Reń­skiej Wsi w ramach kor­po­ra­cyj­ne­go tur­nie­ju...

Gaz System na piątkę. W niedzielę kolejna edycja biegu

Będzie to już czwar­ta edy­cja wyści­gu na pięć kilo­me­trów, któ­ry roze­gra się na tra­sie prze­ła­jo­wej za kry­tą pły­wal­nią przy alei...

Międzynarodowy spływ Kłodnicą

Cze­ski i pol­ski język będą roz­brzmie­wać 8 wrze­śnia na Kłod­ni­cy. Na tra­sie z par­ku w Sła­wię­ci­cach do sta­dio­nu „Kuź­nicz­ka”...

Pierwszy bieg z Koziołkiem ukończyło 166 uczestników

Do kalen­da­rza imprez bie­go­wych nasze­go mia­sta wpi­sa­no orga­ni­za­cję nowe­go bie­gu. I Bieg z Kozioł­kiem wystar­to­wał w upal­ne...

Protection Plugin made by Web Hosting