Bezpłatne badania dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla

Zba­dać się mogą kędzie­rzy­nia­nie, któ­rzy oba­wia­ją się oste­opo­ro­zy.

Oste­opo­ro­za to cho­ro­ba ukła­du kost­ne­go. Jej naj­groź­niej­szy­mi następ­stwa­mi są przede wszyst­kim pogor­sze­nie się sta­nu tego ukła­du, a tak­że więk­sza podat­ność do wystę­po­wa­nia zła­mań. To poważ­ne zagro­że­nie, szcze­gól­nie dla osób star­szych.

Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la będą mogli sko­rzy­stać z pomo­cy spe­cja­li­stów. Wyko­ny­wa­na pod­czas badań den­sy­to­me­tria, umoż­li­wia wykry­cie oste­opo­ro­zy we wcze­snym sta­dium roz­wo­ju, a tak­że pozwa­la na moni­to­ro­wa­nie lecze­nia i okre­śle­nia stop­nia zaawan­so­wa­nia cho­ro­by. Z bada­nia mogą sko­rzy­stać wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni. Jedy­nym prze­ciw­wska­za­niem do jego wyko­na­nia jest cią­ża.

Oste­obus będzie sta­cjo­no­wał w Kędzie­rzy­nie-Koź­le przez dwa dni: 28 maja przy ul. Mosto­wej 30, zaś 29 maja przy ul. Bole­sła­wa Chro­bre­go 8, mię­dzy godzi­na­mi 10. a 16. Udział w bada­niu jest bez­płat­ny, wyma­ga­ne są jed­nak wcze­śniej­sze zapi­sy. Moż­na ich doko­ny­wać w okre­sie sied­miu dni przed pla­no­wa­nym bada­niem pod tym samym adre­sem, gdzie będą się one odby­wać.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting