Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Festiwal pieśni maryjnych w Kędzierzynie-Koźlu

Odbę­dzie się 11 maja o 16.00 w koście­le para­fial­nym pw. Św. Miko­ła­ja. II Festi­wal Pie­śni Maryj­nych będzie wyjąt­ko­wym wyda­rze­niem...

Sabina Nowosielska zaśpiewa “Daj mi tę noc”

W DK Che­mik odbę­dzie się wyjąt­ko­wy kon­cert muzycz­ny z któ­re­go dochód prze­zna­czo­ny zosta­nie na dofi­nan­so­wa­nie hospi­cjum. O samej...

Złoci siatkarze Zaksy z pucharem w urzędzie miasta

Zawod­ni­cy spo­tka­li się z Sabi­ną Nowo­siel­ską, pra­cow­ni­ka­mi magi­stra­tu oraz rad­ny­mi. Dru­ży­na, sztab tre­ner­ski i pre­zes klu­bu...

Sporo pijanych kierowców na kędzierzyńskich drogach

Poli­cjan­ci mie­li spo­ro pra­cy pod­czas dłu­gie­go majo­we­go week­en­du. Majów­ka to czas wie­lu imprez, w tym tak­że tych moc­no...

Którędy będzie przebiegać łącznik nowej obwodnicy?

Mia­sto wybra­ło już wariant. Nie wia­do­mo jesz­cze, ile będzie kosz­to­wa­ła budo­wa dro­gi. Pół­noc­na obwod­ni­ca ma być goto­wa w cią­gu...

W Kędzierzynie-Koźlu trwa trzydniowa majówka

Spo­ro dzie­je się w Par­ku Pojed­na­nia, gdzie moż­na posłu­chać dobrej muzy­ki. Wczo­raj (śro­da) na sce­nie w śród­miej­skim par­ku...

Wielki jubileusz 50-lecia MZK

Miej­ski prze­woź­nik zor­ga­ni­zo­wał dziś wie­le atrak­cji dla miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Odśpie­wa­niem “Ody do rado­ści”...

Noc Muzeów w Kędzierzynie-Koźlu. Atrakcje dla dzieci i dorosłych

W koziel­skiej Basz­cie odbę­dą się m.in. warsz­ta­ty, wykła­dy a nawet nauka strze­la­nia z łuku. Noc Muze­ów to zapo­cząt­ko­wa­ny przez Niem­ców...

Od środy wracają rowery miejskie. Pierwsze 20 minut jazdy zawsze darmowe

Miło­śni­cy jed­no­śla­dów już zacie­ra­ją ręce. Czy zosta­nie pobi­ty zeszło­rocz­ny rekord? W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu przy­by­wa ście­żek...

Znani kędzierzynianie zaśpiewają dla hospicjum

Podwój­ny kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny odbę­dzie się 12 maja w Domu Kul­tu­ry Che­mik. To wyjąt­ko­we wyda­rze­nie muzycz­ne na ska­lę regio­nu. Już...

Protection Plugin made by Web Hosting