Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Rusza przebudowa przystani “Szkwał”

To będzie jed­nak z naj­waż­niej­szych inwe­sty­cji powia­tu naj­bliż­szych lat. Koziel­ska Wyspa, zda­niem wie­lu miesz­kań­ców, wciąż ma...

Ruszyły kontrole autokarów wyjeżdżających na wycieczki

W tym tygo­dniu wie­le kędzie­rzyń­sko-koziel­skich szkół orga­ni­zu­je wyciecz­ki i zie­lo­ne szko­ły. Poli­cja bacz­nie się im przy­glą­da....

Janusz Korwin-Mikke jednak przyjedzie do Kędzierzyna

W śro­dę ma się spo­tkać z miesz­kań­ca­mi w restau­ra­cji Ogro­do­wa. Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny poli­tyk pra­wi­co­wej...

W Unii trzeba twardo i stanowczo

ROZMOWA z Kata­rzy­ną Czo­cha­rą, posłem Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści na Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. - Zbli­ża się ku koń­co­wi pani...

W kozielskiej stoczni powstaje eksperymentalny kontenerowiec

Pro­to­typ ma kosz­to­wać 15 milio­nów zło­tych. Część pie­nię­dzy na ten pro­jekt pocho­dzi z fun­du­szy unij­nych. W Stocz­ni Koź­le powsta­je...

Przybywa cudzoziemców w Kędzierzynie-Koźlu

W zeszłym roku pra­co­wa­ło u nas legal­nie 6,5 tysią­ca osób z zagra­ni­cy. Powia­to­wy Urząd Pra­cy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu ujaw­nił dane...

Miasto podliczyło, ile dostało pieniędzy z Unii

Kwo­ta robi osza­ła­mia­ją­ce wra­że­nie. Środ­ki pomo­gły przede wszyst­kim roz­wi­nąć miej­ską infra­struk­tu­rę. Więk­szo­ści...

Targi Książki nad Odrą. Nie zabraknie gwiazd

To wiel­kie wyda­rze­nie kul­tu­ral­ne zgro­ma­dzi mię­dzy inny­mi Kry­sty­nę Czu­bów­nę i Kata­rzy­nę Dowbor. Tar­gi Książ­ki nad Odrą...

Podsumowano charytatywny koncert na rzecz hospicjum

Uda­ło się zebrać dzię­ki nie­mu 14 tysię­cy zło­tych. To było wyjąt­ko­we wyda­rze­nie muzycz­ne na ska­lę regio­nu. W nie­dzie­lę w kinie...

Maj pełen imprez. Mieszkańcy nie powinni narzekać na nudę

Już w naj­bliż­szy week­end festyn para­fial­ny na Pogo­rzel­cu. Coraz bli­żej tak­że do Dni Mia­sta. Kalen­darz wyda­rzeń kul­tu­ral­nych w...

Protection Plugin made by Web Hosting