Leszek Stański

Wydawca i redaktor naczelny Tygodnika 7DNI

Jest nowa strefa rekreacyjna w Kędzierzynie-Koźlu. Robi wrażenie

Plac zabaw na ul. Kośne­go to ini­cja­ty­wa miesz­kań­ców, któ­rzy zgło­si­li budo­wę do budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Budżet oby­wa­tel­ski z...

Jak głosowały największe osiedla w Kędzierzynie-Koźlu?

Wal­ka była wyrów­na­na pomię­dzy Rafa­łem Trza­skow­skim a Andrze­jem Dudą. Lepiej wypadł jed­nak ten pierw­szy, co nie dzi­wi, bio­rąc pod uwa­gę,...

Duda przegrywa w mieście, ale wygrywa na wsi

Urzę­du­ją­cy pre­zy­dent Andrzej Duda zdo­był w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim ponad 13 tysię­cy gło­sów. Lepiej wypadł w gmi­nach...

Andrzej Duda wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich

Urzę­du­ją­cy pre­zy­dent otrzy­mał 41,8 pro­cent gło­sów wg son­da­żow­ni IPSOS. Rafał Trza­skow­ski został popar­ty przez nie­ca­łe 31...

Koniec kampanii wyborczej przed I turą. Jak wypadła w Kędzierzynie-Koźlu?

Swo­ją inten­syw­no­ścią zde­cy­do­wa­nie ustę­po­wa­ła tej z wybo­rów par­la­men­tar­nych. Posło­wie dwóch wio­dą­cych par­tii...

Utopiła dziecko w ubikacji. Biegli: “miała obniżoną uczuciowość”

Przed sądem w Opo­lu odpo­wia­da­ła dziś 25-let­nia Sabi­na W. z Gie­rał­to­wic (gmi­na Reń­ska Wieś). Opi­nie bie­głych są dla niej...

Do dziś można wrzucić głos do skrzynki

W pią­tek 26 czerw­ca mija ter­min gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go za pomo­cą skrzyn­ki pocz­to­wej albo w urzę­dzie mia­sta. W...

Co się dzieje z wodą w Kędzierzynie-Koźlu. Czy są bakterie coli?

Miej­skie Wodo­cią­gi ape­lu­ją o prze­go­to­wy­wa­nie wody. Po sie­ci krą­żą infor­ma­cje o tym, że może być ona ska­żo­na bak­te­rią coli....

Posłanka Katarzyna Czochara otworzyła swoje biuro poselskie w Kędzierzynie-Koźlu

Par­la­men­ta­rzyst­ka PiS przy­zna­ła, że nasze mia­sto jest dla niej szcze­gól­nie waż­nym miej­scem na mapie Opolsz­czy­zny. Kata­rzy­na...

Nieuczciwa walka wyborcza. Giną banery Andrzeja Dudy

Dzia­ła­cze PiS i oso­by zaan­ga­żo­wa­ne w kam­pa­nię zwra­ca­ją uwa­gę na fakt, ze zry­wa­ne są mate­ria­ły wybor­cze urzę­du­ją­ce­go...

Protection Plugin made by Web Hosting