Andrzej Chrzanowski kandydatem PiS na prezydenta Kędzierzyna-Koźla

Komi­tet poli­tycz­ny par­tii potwier­dził dziś tę infor­ma­cję. Poda­no też kan­dy­da­tu­ry na pre­zy­den­tów innych miast.

Andrzej Chrza­now­ski jest dyrek­to­rem ds. infra­struk­tu­ry Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn. Uro­dzo­ny w 1970 roku, zawo­do­wo zwią­za­ny z “Azo­ta­mi”, m.in. spół­ką Chem­kol.

Już od kil­ku mie­się­cy spe­ku­lo­wa­no, że to wła­śnie Chrza­now­ski ma być kan­dy­da­tem PiS na pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la, ale dzia­ła­cze par­tii nie chcie­li tego ofi­cjal­nie potwier­dzić, zanim osta­tecz­nej decy­zji nie potwier­dzi cen­tra­la w War­sza­wie.

- Pod­ję­li­śmy sto­sow­ne uchwa­ły i zabie­ra­my się do dal­szych prac i do tego, aby dal­si kan­dy­da­ci — prze­cież miast na pra­wach pre­zy­denc­kich jest 106 — byli jak naj­szyb­ciej przez PiS i obóz Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy wyło­nie­ni — powie­dzia­ła po posie­dze­niu komi­te­tu Beata Mazu­rek, rzecz­nicz­ka PiS.

Listę z nazwi­ska­mi kan­dy­da­tów moż­na już zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej ugru­po­wa­nia. Oto kan­dy­da­ci:

Woje­wódz­two dol­no­ślą­skie:

Świd­ni­ca — Woj­ciech Mur­dzek
Wał­brzych — Ire­ne­usz Zyska

Woje­wódz­two kujaw­sko-pomor­skie:

Gru­dziądz — Andrzej Guzow­ski
Wło­cła­wek — Jaro­sław Chmie­lew­ski

Woje­wódz­two lubel­skie:

Puła­wy — Boże­na Kry­gier
Bia­ła Pod­la­ska — Dariusz Ste­fa­niuk
Chełm — Jakub Bana­szek
Zamość — Andrzej Wnuk

Woje­wódz­two lubu­skie:

Nowa Sól — Andrzej Wie­czo­rek

Woje­wódz­two łódz­kie:

Toma­szów Mazo­wiec­ki — Mar­cin Wit­ko
Pabia­ni­ce — Wło­dzi­mierz Sta­nek
Zduń­ska Wola — Damian Kunert

Woje­wódz­two mało­pol­skie:

Oświę­cim — Zbi­gniew Sta­rzec

Woje­wódz­two mazo­wiec­kie:

Cie­cha­nów — Marek Rut­kow­ski
Płock — Wio­let­ta Kul­pa
Radom — Woj­ciech Skur­kie­wicz
Ostro­łę­ka — Janusz Józef Kotow­ski
Sie­dl­ce — Karol Tchó­rzew­ski
Legio­no­wo — Andrzej Kali­now­ski
Otwock — Jaro­sław Mar­giel­ski
Prusz­ków — Kon­rad Sipie­ra

Woje­wódz­two opol­skie:

Kędzie­rzyn-Koź­le — Andrzej Chrza­now­ski

Woje­wódz­two pod­kar­pac­kie:

Kro­sno — Adam Ski­ba
Prze­myśl — Janusz Ham­rysz­czak
Mie­lec — Fry­de­ryk Kapi­nos
Sta­lo­wa Wola — Lucjusz Nad­be­reż­ny
Tar­no­brzeg — Kamil Kalin­ka

Woje­wódz­two pod­la­skie:

Suwał­ki — Grze­gorz Mac­kie­wicz

Woje­wódz­two pomor­skie:

Sopot — Piotr Meler
Sta­ro­gard Gdań­ski — Jan Kilian
Wej­he­ro­wo — Tomir Pon­ka

Woje­wódz­two ślą­skie:

Biel­sko-Bia­ła — Prze­my­sław Dra­bek
Czę­sto­cho­wa — Artur Warzo­cha
Bytom — Mariusz Janas
Gli­wi­ce — Jaro­sław Gon­ciarz
Zabrze — Borys Borów­ka
Jastrzę­bie-Zdrój — Łukasz Kasza
Ryb­nik — Łukasz Dwor­nik
Będzin — Arka­diusz Gra­bow­ski
Dąbro­wa Gór­ni­cza — Tatia­na Duraj-Fert
Jaworz­no — Paweł Sil­bert (popar­cie)
Sosno­wiec — Rena­ta Zmar­z­liń­ska-Kulik
Zawier­cie — Beata Cha­wu­la

Woje­wódz­two war­miń­sko-mazur­skie:

Elbląg — Jerzy Wilk

Woje­wódz­two wiel­ko­pol­skie:

Gnie­zno — Paweł Kamiń­ski
Konin — Zenon Choj­nac­ki
Piła — Mar­cin Porzu­cek

Woje­wódz­two zachod­nio­po­mor­skie:

Koło­brzeg — Maciej Bej­na­ro­wicz

 

fot. youtube.com / tele­wi­zja TVM

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting