Akademia piłkarska Chemika w finale turnieju Tauron

W czwar­tek dru­ży­na z nasze­go mia­sta roze­gra decy­du­ją­ce mecze.

Już nie­dłu­go kil­ku mło­dych zawod­ni­ków Che­mi­ka ma tra­fić na testy do Zagłę­bia Lubin. Ale zanim się to sta­nie, zapre­zen­tu­ją się w fina­le tur­nie­ju TAURON Ener­ge­tycz­ny Junior Cup 2. Wal­ka o wiel­kie zwy­cię­stwo odbę­dzie się 14 listo­pa­da br. w TAURON Are­nie Kra­ków, a zwy­cię­ska eki­pa poje­dzie na obóz szko­le­nio­wy na Mal­tę. Patro­na­mi Tur­nie­ju są Mini­ster­stwo Ener­gii, Mini­ster­stwo Spor­tu i Tury­sty­ki oraz Sto­wa­rzy­sze­nie SIEMACHA.

- Zawo­dy dowio­dły, że dzie­cię­ca ener­gia jest na nie­zwy­kle wyso­kim pozio­mie. Wystar­czy, że dzie­ci dosta­ną pił­kę i zaczy­na się emo­cjo­nu­ją­ca zaba­wa. Głów­ny cel już został osią­gnię­ty, na widow­ni i wśród zawod­ni­ków pił­ka wywo­ły­wa­ła fale entu­zja­zmu. Życzy­my tym mło­dym zawod­ni­kom nie­ga­sną­ce­go zapa­łu i kon­se­kwen­cji, by ich wyczy­ny cie­szy­ły nas w naj­bliż­szych latach. Liczy­my, że takie zawo­dy spor­to­we utrwa­lą zacho­wa­nia opar­te o sza­cu­nek, współ­pra­cę i fair play, któ­re pro­mu­je spor­to­wa rywa­li­za­cja – pod­su­mo­wu­je junior­skie zma­ga­nia Filip Grze­gor­czyk, pre­zes zarzą­du TAURON Pol­ska Ener­gia.

W całym tur­nie­ju rywa­li­zo­wa­ło 100 dru­żyn — łącz­nie ponad 1000 mło­dych pił­ka­rek i pił­ka­rzy w wie­ku od 8 do 10 lat. Do Wiel­kie­go Fina­łu, orga­ni­zo­wa­ne­go 14 listo­pa­da z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści, zakwa­li­fi­ko­wa­ło się po osiem naj­lep­szych dru­żyn wyło­nio­nych w eli­mi­na­cjach woje­wódz­kich, a jego zwy­cięz­ca pole­ci na obóz szko­le­nio­wy na Mal­tę.

Do Wiel­kie­go Fina­łu:

- po kra­kow­skiej run­dzie eli­mi­na­cyj­nej awan­so­wa­ły dru­ży­ny:

z rocz­ni­ka 2010: Klub Spor­to­wy Zako­pa­ne; Aka­de­mia Pił­kar­ska LIMANOVIA; Muks Mine­ral­ni Kry­ni­ca,

z rocz­ni­ka 2011: Uczniow­ski Klub Spor­to­wy Orlik Dęb­no, Aka­de­mia Pił­kar­ska LIMANOVIA, Aka­de­mia Pił­kar­ska Cham­pions Chrza­nów,

z rocz­ni­ka 2012: Muks Mine­ral­ni Kry­ni­ca Zdrój, Aka­de­mia Spor­tu Pro­gres.

- po wro­cław­skiej run­dzie eli­mi­na­cyj­nej awan­so­wa­ły dru­ży­ny:

z rocz­ni­ka 2010: Aka­de­mia Pił­kar­ska Ole­śni­ca 1,Akademia Pił­kar­ska Ole­śni­ca 2,UKS HATTRICK GŁUCHOŁAZY,

z rocz­ni­ka 2011: Orzeł Paw­ło­wi­ce, LKS Nysa Kła­czy­na, UKS Foot­ball Aca­de­my Bole­sła­wiec,

z rocz­ni­ka 2012: Aka­de­mia Pił­kar­ska Che­mik Kędzie­rzyn Koź­le, UKS HATTRICK GŁUCHOŁAZY.

- po sie­mia­no­wic­kiej run­dzie eli­mi­na­cyj­nej awan­so­wa­ły dru­ży­ny:

z rocz­ni­ka 2010: MUKP 2010, UKS Lisek Milów­ka, Mło­dzie­żo­wy Klub Spor­to­wy “Zabo­rze” Zabrze,

z rocz­ni­ka 2011: MUKP 2011 Dąbro­wa Gór­ni­cza 1, Mło­dzie­żo­wy Klub Spor­to­wy “Zabo­rze” Zabrze, MUPK 2011 Dąbro­wa Gór­ni­cza 2,

z rocz­ni­ka 2012: Mło­dzie­żo­wy Klub Spor­to­wy “Zabo­rze” Zabrze, UKKS Kato­wi­ce.

Pierw­szą część eli­mi­na­cji mło­dzi zawod­ni­cy roze­gra­li 8 paź­dzier­ni­ka w Nowej Hucie. Kolej­ne tur­nie­je eli­mi­na­cyj­ne odby­ły się 9 paź­dzier­ni­ka we Wro­cła­wiu i 10 paź­dzier­ni­ka w Sie­mia­no­wi­cach Ślą­skich.

TAURON Ener­ge­tycz­ny Junior Cup to jed­na z ini­cja­tyw orga­ni­zo­wa­nych w ramach pro­gra­mu „TAURON wspie­ra mło­dych spor­tow­ców” stwo­rzo­ne­go na potrze­by wspar­cia spor­tu mło­dzie­żo­we­go w wie­lu dys­cy­pli­nach, m.in. pił­ki ręcz­nej i siat­ków­ki.

fot. ASTASHOW Stu­dio

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting