110 osób weźmie udział w wyjątkowej wieczerzy wigilijnej dla ubogich

Tra­dy­cyj­nie zor­ga­ni­zu­je ją para­fia św. Euge­niu­sza de Maze­nod z osie­dla Pogo­rze­lec.

Ojco­wie Obla­ci od wie­lu lat dba­ją o to, aby żyją­cy w samot­no­ści i nie­do­stat­ku miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la mogli god­nie spę­dzić świę­ta Boże­go Naro­dze­nia. Co roku orga­ni­zu­ją dla nich wigi­lię. Tym razem udział weź­mie w niej aż 110 osób.

Wie­cze­rza dla samot­nych, ubo­gich i bez­dom­nych odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 23 grud­nia. Naj­pierw wier­ni spo­tka­ją się na mszy świę­tej spra­wo­wa­nej przez o. pro­bosz­cza o godz. 14.00. Po niej odbę­dzie się tra­dy­cyj­na wie­cze­rza wigi­lij­na ze wszyst­ki­mi dusz­pa­ste­rza­mi para­fii, wspól­na modli­twa, opła­tek i śpie­wa­nie kolęd.

Bar­dzo dzię­ku­je­my tym, któ­rzy na róż­ne spo­so­by wspar­li to szla­chet­ne dzie­ło, któ­re od wie­lu już lat orga­ni­zu­je nasza para­fia. Ogrom­ne Bóg zapłać” — napi­sa­ła para­fia na swo­im ofi­cjal­nym kon­cie face­bo­oko­wym.

W ponie­dzia­łek 16 grud­nia wszyst­kie oso­by znaj­du­ją­ce się w potrze­bie, któ­re zapi­sa­ły się na pacz­ki świą­tecz­ne, ode­bra­ły je z para­fii.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting